ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ Usierra.com ซึ่งจัดทำขึ้นและดำเนินการโดย บริษัท เคพีเอ็น อะคาเดมี จำกัด เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ผู้เข้าเยื่ยมชมเว็บไซต์จะต้องถูกผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขในเว็บไซต์ ดังนั้นโปรดอ่าน ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ด้วยความระมัดระวังก่อนเข้าใช้งานและทำธุรกรรมใด ๆ บนเว็บไซต์ และเพื่อจุดประสงค์ ในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ให้คำว่า”เว็บไซต์” หมายถึง Usierra.com ซึ่งอาจจะมีการเชื่อมต่อ กับเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เป็นเครือข่ายของเรา และเว็บไซต์อื่น ๆ ของบุคคลภายนอก


กรุณาอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์นี้ ให้ละเอียดถี่ถ้วน ก่อนเข้าใช้งาน และให้ถือว่าคุณยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขนี้เมื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์แล้ว

การใช้งานเว็บไซต์

เว็บไซต์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้เป็นครั้งคราว ดังนั้นผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ควรจะเข้ามาอ่านรายละเอียดเสมอๆ เพื่อช่วยให้คุณได้อัพเดตข้อมูลข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอยู่ตลอด นอกเหนือจากนี้, เว็บไซต์ประกอบไปด้วยข้อความ, เนื้อหา, โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์, รูปภาพ, วีดีโอ, เสียง, หรือภาพกราฟฟิกทั้งหลาย คุณจะต้องยอมรับว่าทุกอย่างที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์ ได้รับความคุ้มครองในด้านลิขสิทธิ และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ เป็นของบริษัท เคพีเอ็น อะคาเดมี โดยจำกัดการเข้าใช้งาน ห้ามทำซ้ำ, แก้ไข และ/หรือนำข้อมูล เนื้อหา, โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์, รูปภาพ, วีดีโอ, เสียง, หรือภาพกราฟฟิกทั้งหลายไปเผยแพร่ โดยเด็ดขาด และ/หรือโดยยังไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท เคพีเอ็น อะคาเดมี จำกัด


เครื่องหมายการค้า และโลโก้ ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์ มีทั้งจดทะเบียนและยังไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นห้ามใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวอย่างเคร่งครัด คุณจะต้องยอมรับว่า เจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถดำเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด

  • • คุณยินยอมว่าคุณจะไม่ใช้เว็บไซต์ หรือบริการของเว็บไซต์ ดำเนินการใดๆ ในการ รวบรวมข้อมูลทั้งหมดของเว็บไซต์ ข้อมูลของสมาชิก หรือผู้ลงโฆษณา
  • • คุณยินยอมที่จะไม่กระทำการสิ่งต่างๆ เหล่านี้ ใช้ซอฟต์แวร์อัตโนมัติ (bots) , การเจาะระบบฐานข้อมูล, แก้ไขดัดแปลงหรือ การปรับเปลี่ยน การเข้าถึงข้อมูลด้วยซอฟต์แวร์อื่นๆ, การรวบรวมข้อมูลหรือการเก็บข้อมูลจากบริการเว็บไซต์ และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์นี้ ของ บริษัท เคพีเอ็น อะคาเดมี จำกัด
  • • คุณยินยอมที่จะไม่กระทำการ ใช้ซอฟต์แวร์ใดๆ ในการนำข้อมูลและบริการส่วนหนึ่งส่วนใด ของบริษัท เคพีเอ็น อะคาเดมี จำกัด ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด

เกี่ยวกับข้อมูลในเว็บไซต์

บริษัท เคพีเอ็น อะคาเดมี จำกัด ใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการจัดทำและเก็บรวบรวมข้อมูลให้ล่าสุด ถูกต้อง อยู่ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม บริษัท เคพีเอ็น อะคาเดมี จำกัด ไม่รับประกัน หรือรับรองความเที่ยงตรงของข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัท เคพีเอ็น อะคาเดมี จำกัด จะไม่ยอมรับ หรือรับผิดชอบต่อ ข้อผิดพลาดใดๆ หรือข้อพลั้งเผลอใดๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์

การให้ข้อมูลในเว็บไซต์

เมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์, คุณจะต้องยินยอมให้ บริษัท เคพีเอ็น อะคาเดมี จำกัด รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณและการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ และ/หรือ บริษัท เคพีเอ็น อะคาเดมี จำกัด มีสิทธิในการใช้ข้อมูลดังกล่าวตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

การปฏิเสธความรับผิดและข้อจำกัดความรับผิด

คุณจะต้องยอมรับว่า เมื่อคุณเข้าใช้บริการเว็บไซต์แล้ว คุณต้องยอมรับความเสี่ยง คุณต้องรับผิดชอบ สำหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จะเกิดขึ้น (ถ้ามี) จากการเข้าใช้งานที่อาจไม่ถูกกฎหมายของคุณ รวมถึงการเข้าใช้งานโดยไม่ถูกต้องตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์นี้ ทั้งโดยตรง หรือโดยอ้อม บริษัท เคพีเอ็น อะคาเดมี จำกัด, กรรมการของบริษัท, พนักงานหรือตัวแทนอื่นๆ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ, ความสูญเสีย, ค่าใช้จ่าย, การเรียกร้องหรือความต้องการใดๆ, ไม่ว่าจะโดยตรง, โดยอ้อม, การชดเชยหรือผลเสียหายที่เกิดขึ้น, ความเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ หรือข้อมูลเนื้อหา, ส่วนประกอบหรือผลิตภัณฑ์ที่รวมอยู่บนเว็บไซต์ หลักเกณฑ์เหล่านี้ อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย หากเกิดข้อพิพาทใดๆ จะได้รับการแก้ไขโดยศาลยุติธรรม

การคืนเงิน

เนื่องจากการซื้อสินค้าและบริการต่างๆ บนเว็บไซต์ (เช่น คอร์สเรียนหรือข้อสอบ) เป็นการตัดสินใจและกระทำการโดยสมัครใจของคุณในทุกขั้นตอน (ในฐานะสมาชิกของเว็บไซต์) ตั้งแต่ขั้นตอนการเลือกดูสินค้า การสั่งซื้อ และชำระเงิน ดังนั้น บริษัท เคพีเอ็น อะคาเดมี จำกัด จึงไม่มีนโยบายในการคืนเงินและการเปลี่ยนสินค้าในทุกกรณี เนื่องจากเมื่อการสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์แล้ว ระบบได้ดำเนินการนับเวลาการใช้บริการเหล่านั้นทันทีโดยอัตโนมัติ และเว็บไซต์ได้มีระบุระยะเวลาการใช้บริการต่างๆ ไว้ในหน้ารายละเอียดสินค้าอย่างชัดเจนแล้ว

การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไข

การดำเนินของธุรกิจของเรา ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นนโยบายความเป็นส่วนตัว, ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ รวมถึง หลักเกณฑ์ในการลงโฆษณาของเรา อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นครั้งคราว เราแนะนำให้คุณมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามว่าเรามีการแก้ไข หรือเพิ่มข้อกำหนด